Dynamic changes of soil erosion in a typical disturbance zone of China's Three Gorges Reservoir
Yuhai Bao1; Xiubin He1; Anbang Wen1; Peng Gao2; Qiang Tang1,3; Dongchun Yan1; Yi Long1