IMHE OpenIR

浏览/检索结果: 共494条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Carbon sequestration of plantation in Beijing-Tianjin sand source areas 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2148-2158
作者:  Liu Xiu-ping;  Zhang Wan-jun;  Cao Jian-sheng;  Yang Bai;  Cai Yan-jiang
Adobe PDF(350Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/07
Afforestation  Carbon sequestration  Carbon density  Forest management  Restoration  Sand source control  
Effect of clay content to the strength of gravel soil in the source region of debris flow 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2320-2334
作者:  Chen Ning-sheng;  Gao Yan-chao;  Yang Cheng-lin;  Hu Gui-sheng
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/11/12
Debris flows  Gravel soil  Clay content  Maximum shear stress  Pore water pressure  
Long runout mechanism of the Shenzhen 2015 landslide: insights from a two-phase flow viewpoint 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2247-2265
作者:  Qiao Cheng;  Ou Guo-qiang;  Pan Hua-li;  Ouyang Chao-jun;  Jia Yang
Adobe PDF(2971Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/11/07
Dynamics  Landslide  Long Runout  Pore Pressure  Two-phase  
Effects of seasonal water-level fluctuation on soil pore structure in the Three Gorges Reservoir, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2192-2206
作者:  Zhang Shu-juan;  Tang Qiang;  Bao Yu-hai;  He Xiu-bin;  Tian Feng-xia;  Lu Fa-you;  Wang Ming-feng;  Anjum, Raheel
Adobe PDF(1410Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/11/07
Soil pore structure  X-ray computed tomography  Image analysis  Wetting and drying cycles  Water-level fluctuation  Three Gorges Reservoir  
Source tectonic dynamics features of Jiuzhaigou M-s 7.0 earthquake in Sichuan Province, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2266-2275
作者:  Yi Shu-jian;  Wu Chun-hao;  Li Yu-sheng;  Huang Chao
Adobe PDF(6807Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/07
Jiuzhaigou  Earthquake  Surface rupture  Tectonic dynamics  Radon activity  
Influences of labor migration on rural household land transfer: A case study of Sichuan Province, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 9, 页码: 2055-2067
作者:  Xu Ding-de;  Cao Sha;  Wang Xu-xi;  Liu Shao-quan
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/08
Labor migration  Part-time employment  Land transfer direction  Land transfer scale  Rural area  Sichuan Province  
Crop residue incorporation and nitrogen fertilizer effects on greenhouse gas emissions from a subtropical rice system in Southwest China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 9, 页码: 1972-1986
作者:  Wang Xiao-guo;  Luo Yong
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/08
Methane  Nitrous oxide  Crop residue  Soil carbon sequestration  Global warming potential  Paddy field  
Experimental study on characteristics of trapping and regulating sediment with an open-type check dam in debris flow hazard mitigation 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 9, 页码: 2001-2012
作者:  Sun Hao;  You Yong;  Liu Jin-feng
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/08
Debris flow  Beam dam  Flume experiment  Trapping and regulating  
Impacts of future climate change (2030-2059) on debris flow hazard: A case study in the Upper Minjiang River basin, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 8, 页码: 1836-1850
作者:  Li Ming;  Tian Cong-shan;  Wang Yu-kuan;  Liu Qin;  Lu Ya-feng;  Wang Shan
Adobe PDF(2766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/09/25
Debris Flow  Hazard Assessment  Relative Degree Analysis  Rough Set Theory  Future Climate Change  Minjiang River Basin  
Rebirth after death: forest succession dynamics in response to climate change on Gongga Mountain, Southwest China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 8, 页码: 1671-1681
作者:  Cheng Gen-wei;  Lu Xu-yang;  Wang Xiao-dan;  Sun Jian
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/09/25
Climate change  Forest Succession Model  Forest vegetation  Vertical vegetation belt  Forest succession  Gongga Mountain