IMHE OpenIR

浏览/检索结果: 共925条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Dynamic analysis method to open the "black box" of urban metabolism 期刊论文
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING, 2018, 卷号: 139, 页码: 377-386
作者:  Huang, Qing;  Zheng, Xinqi;  Liu, Fei;  Hu, Yecui;  Zuo, Yuqiang
Adobe PDF(3325Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/11/07
Urban metabolism  Emergy analysis  System dynamics  Drivers  
Regional inequalities in comprehensive development in China from 1992 to 2013: Comparative estimation based on statistical and DMSP/OLS data 期刊论文
GROWTH AND CHANGE, 2018, 卷号: 49, 期号: 4, 页码: 743-761
作者:  Peng, Jie;  Peng, Li;  Chen, Tiantian;  Xia, Haoming
Adobe PDF(1234Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:52/4  |  提交时间:2018/11/20
Linkages of the dynamics of glaciers and lakes with the climate elements over the Tibetan Plateau 期刊论文
EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2018, 卷号: 185, 页码: 308-324
作者:  Sun, Jian;  Zhou, Tiancai;  Liu, Miao;  Chen, Youchao;  Shang, Hua;  Zhu, Liping;  Shedayi, Arshad Ali;  Yu, Huan;  Cheng, Genwei;  Liu, Guohua;  Xu, Ming;  Deng, Wei;  Fan, Jihui;  Lu, Xuyang;  Sha, Yukun
Adobe PDF(5700Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:20/1  |  提交时间:2018/11/20
Tibetan Plateau  Lakes and glaciers  Regional climate  Water resource  
Effects of seasonal water-level fluctuation on soil pore structure in the Three Gorges Reservoir, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2192-2206
作者:  Zhang Shu-juan;  Tang Qiang;  Bao Yu-hai;  He Xiu-bin;  Tian Feng-xia;  Lu Fa-you;  Wang Ming-feng;  Anjum, Raheel
Adobe PDF(1410Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/8  |  提交时间:2018/11/07
Soil pore structure  X-ray computed tomography  Image analysis  Wetting and drying cycles  Water-level fluctuation  Three Gorges Reservoir  
Impacts of snow disaster on rural livelihoods in southern Tibet-Qinghai Plateau 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION, 2018, 卷号: 31, 页码: 143-152
作者:  Qiu, Xiaoping;  Yang, Xueting;  Fang, Yiping;  Xu, Yun;  Zhu, Fubiao
Adobe PDF(1993Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/11/07
Snow disaster  Rural livelihoods  Impact  Shigatse Prefecture  
Factor Decomposition of the Changes in the Rural Regional Income Inequality in Southwestern Mountainous Area of China 期刊论文
SUSTAINABILITY, 2018, 卷号: 10, 期号: 9, 页码: 15
作者:  Xu, Yun;  Qiu, Xiaoping;  Yang, Xueting;  Chen, Guojie
Adobe PDF(1787Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/11/07
regional inequality reduction  poverty alleviation  household operations  major function oriented zoning (MFOZ) planning  Aba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture  
Influences of labor migration on rural household land transfer: A case study of Sichuan Province, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 9, 页码: 2055-2067
作者:  Xu Ding-de;  Cao Sha;  Wang Xu-xi;  Liu Shao-quan
Adobe PDF(426Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/10/10
Labor migration  Part-time employment  Land transfer direction  Land transfer scale  Rural area  Sichuan Province  
Influences of labor migration on rural household land transfer: A case study of Sichuan Province, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 9, 页码: 2055-2067
作者:  Xu Ding-de;  Cao Sha;  Wang Xu-xi;  Liu Shao-quan
收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2018/10/08
Labor migration  Part-time employment  Land transfer direction  Land transfer scale  Rural area  Sichuan Province  
Particle breakage in triaxial shear of a coral sand 期刊论文
SOILS AND FOUNDATIONS, 2018, 卷号: 58, 期号: 4, 页码: 866-880
作者:  Yu, Fangwei
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/11/07
Coral sand  Fractal dimension  Grain size distribution  Microscopic view  Particle breakage  Plastic work  Triaxial tests  
Impacts of future climate change (2030-2059) on debris flow hazard: A case study in the Upper Minjiang River basin, China 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 8, 页码: 1836-1850
作者:  Li Ming;  Tian Cong-shan;  Wang Yu-kuan;  Liu Qin;  Lu Ya-feng;  Wang Shan
Adobe PDF(2766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2018/09/25
Debris flow  Hazard assessment  Relative degree analysis  Rough set theory  Future climate change  Minjiang River basin