IMHE OpenIR

浏览/检索结果: 共2180条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
PLC: A simple and semi-physical topographic correction method for vegetation canopies based on path length correction 期刊论文
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 215, 页码: 184-198
作者:  Yin, Gaofei;  Li, Ainong;  Wu, Shengbiao;  Fan, Weiliang;  Zeng, Yelu;  Yan, Kai;  Xu, Baodong;  Li, Jing;  Liu, Qinhuo
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/09/25
Topographic effect  Path length correction  BRDF correction  Radiative transfer  
Spatial and depth variability of streambed vertical hydraulic conductivity under the regional flow regimes 期刊论文
HYDROLOGICAL PROCESSES, 2018, 卷号: 32, 期号: 19, 页码: 3006-3018
作者:  Song, Jinxi;  Wang, Liping;  Dou, Xinyi;  Wang, Fangjian;  Guo, Hongtao;  Zhang, Junlong;  Zhang, Guotao;  Liu, Qi;  Zhang, Bo
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/25
clogging level  regional flow  spatial and depth variability  streambed grain size  streambed vertical hydraulic conductivity (K-v)  
A spatial downscaling approach for the SMAP passive surface soil moisture product using random forest regression 期刊论文
JOURNAL OF HYDROLOGY, 2018, 卷号: 563, 页码: 1009-1024
作者:  Zhao, Wei;  Sanchez, Nilda;  Lu, Hui;  Li, Ainong
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/09/25
Downscaling  SMAP  MODIS  Surface soil moisture  Random forest  Validation  
Clarifying the hydrological mechanisms and thresholds for rainfall-induced landslide: in situ monitoring of big data to unsaturated slope stability analysis 期刊论文
Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2018, 页码: DOI:10.1007/s10064-018-1295-5
作者:  Yang Zongji;  Cai Huan;  Shao Wei;  Huang Dong;  Uchimura Taro;  Lei Xiaoqin;  Tian Honglin;  Qiao Jianping
Adobe PDF(11918Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/1  |  提交时间:2018/05/23
Rainfall-induced Landslide  Hydrological Mechanism  Multivariate Thresholds  Early Warning  Unsaturated Condition  Big Data  
Complex patterns of precipitation and extreme events during 1951-2011 in Sichuan Basin, Southwestern China 期刊论文
Journal of Mountain Science, 2018, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 340-356
作者:  ZHOU Xiang-yang;  LEI Wen-juan
Adobe PDF(2611Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/01/30
Extreme Precipitation Events  Climate Change  Sichuan Basin  Trend Analysis  Probability Distribution  
Characteristics and failure mechanism of an ancient earthquake-induced landslide with an extremely wide distribution area 期刊论文
Journal of Mountain Science, 2018, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 380-393
作者:  HUANG Chao;  LI Yu-sheng;  YI Shu-jian;  LIU Kai;  WU Chun-hao
Adobe PDF(7793Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/1  |  提交时间:2018/01/30
Earthquake-induced Landslide  Lamuajue Landslide  Ancient Landslide  Geological Feature  Failure Mechanism  
Long-term kinematics and mechanism of a deep-seated slow-moving debris slide near Wudongde hydropower station in Southwest China 期刊论文
Journal of Mountain Science, 2018, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 364-379
作者:  JIANG Shu;  WANG Yi-feng;  TANG Chuan;  LIU Ke
Adobe PDF(5299Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2018/01/30
Kinematics  Slow-moving Debris Slide  Shear Strength  Rainfall Infiltration  Viscous Component  
Ecological variables influencing the diversity and distribution of macrolichens colonizing Quercus leucotrichophora in Uttarakhand forest 期刊论文
Journal of Mountain Science, 2018, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 307-318
作者:  Shashi UPADHYAY;  Arun K. JUGRAN;  Yogesh JOSHI;  Renu SUYAL;  Ranbeer S. RAWAL
Adobe PDF(402Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2018/01/30
Conservation  Epiphytic Macrolichens  Kumaun Himalaya  Lopping  Quercus  Banj Oak  
Source-sink landscape spatial characteristics and effect on non-point source pollution in a small catchment of the Three Gorge Reservoir Region 期刊论文
Journal of Mountain Science, 2018, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 327-339
作者:  WANG Jin-liang;  NI Jiu-pai;  CHEN Cheng-long;  XIE De-ti;  SHAO Jing-an;  CHEN Fang-xin;  LEI Ping
Adobe PDF(1710Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/01/30
Source-sink Landscape  Non-point Source Pollution  Nutrient Loss  Lorenz Curve  Landscape Index  Small Catchment  
Land use change and effect analysis of tideland reclamation in Hangzhou Bay 期刊论文
Journal of Mountain Science, 2018, 卷号: 15, 期号: 2, 页码: 394-405
作者:  LI Jin-tao;  LIU Yan-sui;  YANG Yuan-yuan
Adobe PDF(1868Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2018/01/30
Land Use Change  Tideland Reclamation  Effect Analysis  Hangzhou Bay  Yangtze River Delta