IMHE OpenIR

浏览/检索结果: 共2196条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Effects of elevated CO2 on plant C-N-P stoichiometry in terrestrial ecosystems: A meta-analysis 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 650, 页码: 697-708
作者:  Chenjun Du;  Xiaodan Wang;  Mengyao Zhang;  Jie Jing;  Yongheng Gao
Adobe PDF(2317Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/11/07
Rising CO2  Plant stoichiometry  CO2 acclimation  Spatial difference  Experiment condition  Meta-analysis  
Biochar's impact on dissolved organic matter (DOM) export from a cropland soil during natural rainfalls 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 650, 页码: 1988-1995
作者:  Chen Liu;  Honglan Wang;  Penghui Li;  Qingsong Xian;  Xiangyu Tang
Adobe PDF(1895Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/14
Biochar  Soil  Dissolved organic matter (DOM)  Transport  EEM fluorescence  Rainfall  
Long runout mechanism of the Shenzhen 2015 landslide: insights from a two-phase flow viewpoint 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 10, 页码: 2247-2265
作者:  Qiao Cheng;  Ou Guo-qiang;  Pan Hua-li;  Ouyang Chao-jun;  Jia Yang
Adobe PDF(2971Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/07
Dynamics  Landslide  Long Runout  Pore Pressure  Two-phase  
PLC: A simple and semi-physical topographic correction method for vegetation canopies based on path length correction 期刊论文
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 215, 页码: 184-198
作者:  Yin, Gaofei;  Li, Ainong;  Wu, Shengbiao;  Fan, Weiliang;  Zeng, Yelu;  Yan, Kai;  Xu, Baodong;  Li, Jing;  Liu, Qinhuo
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/09/25
Topographic effect  Path length correction  BRDF correction  Radiative transfer  
Spatial and depth variability of streambed vertical hydraulic conductivity under the regional flow regimes 期刊论文
HYDROLOGICAL PROCESSES, 2018, 卷号: 32, 期号: 19, 页码: 3006-3018
作者:  Song, Jinxi;  Wang, Liping;  Dou, Xinyi;  Wang, Fangjian;  Guo, Hongtao;  Zhang, Junlong;  Zhang, Guotao;  Liu, Qi;  Zhang, Bo
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/09/25
clogging level  regional flow  spatial and depth variability  streambed grain size  streambed vertical hydraulic conductivity (K-v)  
Comparison of single- and dual-permeability models in simulating the unsaturated hydro-mechanical behavior in a rainfall-triggered landslide 期刊论文
Landslides, 2018, 页码: 1-16
作者:  Wei Shao;  Zongji Yang;  Junjun Ni;  Ye Su;  Wen Nie;  Xieyao Ma
Adobe PDF(7081Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:25/2  |  提交时间:2018/10/30
Rainfall-triggered landslides  Soil moisture dynamics  Dual-permeability model  Preferential flow  Slope stability  
Gradual late stage deepening of Gega ice-dammed lake, Tsangpo gorge, southeastern Tibet, indicated by preliminary sedimentary rock magnetic properties 期刊论文
Acta Geophysica, 2018, 卷号: 66, 页码: 907-914
作者:  Liu Wei-ming;  Zhou Gong-dan;  Ge Yong-gang;  Huang Run-qiu
Adobe PDF(1726Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/11/14
Rock Magnetic Properties  Lake Deepening  Outburst Flood  Tsangpo Gorge  
A spatial downscaling approach for the SMAP passive surface soil moisture product using random forest regression 期刊论文
JOURNAL OF HYDROLOGY, 2018, 卷号: 563, 页码: 1009-1024
作者:  Zhao, Wei;  Sanchez, Nilda;  Lu, Hui;  Li, Ainong
收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/09/25
Downscaling  SMAP  MODIS  Surface soil moisture  Random forest  Validation  
Landscape heterogeneity and hydrological processes: a review of landscape-based hydrological models 期刊论文
Landscape Ecology, 2018, 页码: 1-20
作者:  Hongkai Gao;  John L.Sabo;  Xiaohong Chen;  Zhiyong Liu;  Zongji Yang;  Ze Ren;  Min Liu
Adobe PDF(1423Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Catchment hydrology  Landscape ecology  Landscape-based hydrological modelling  Ecohydrology  Landscape patterns  
Glacier Change, Supraglacial Debris Expansion and Glacial Lake Evolution in the Gyirong River Basin, Central Himalayas, between 1988 and 2015 期刊论文
REMOTE SENSING, 2018, 卷号: 10, 期号: 7, 页码: 18
作者:  Jiang, Sheng;  Nie, Yong;  Liu, Qiao;  Wang, Jida;  Liu, Linshan;  Hassan, Javed;  Liu, Xiangyang;  Xu, Xia
Adobe PDF(11482Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:28/1  |  提交时间:2018/08/30
Debris Cover  Glofs  Remote Sensing  Climate Change  The Himalayas  Gyirong Pass