IMHE OpenIR

浏览/检索结果: 共120条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Real-time observation of an active debris flow watershed in the Wenchuan Earthquake area 期刊论文
GEOMORPHOLOGY, 2018, 卷号: 321, 页码: 153-166
作者:  Cui, Peng;  Guo, Xiaojun;  Yan, Yan;  Li, Yong;  Ge, Yonggang
Adobe PDF(4488Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/2  |  提交时间:2018/11/07
Debris flow  Monitoring  Discharge  Velocity  Rainfall threshold  Wenchuan Earthquake  
Rural Households' Livelihood Capital, Risk Perception, and Willingness to Purchase Earthquake Disaster Insurance: Evidence from Southwestern China 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2018, 卷号: 15, 期号: 7, 页码: 19
作者:  Xu, Dingde;  Liu, Enlai;  Wang, Xuxi;  Tang, Hong;  Liu, Shaoquan
Adobe PDF(758Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/15
livelihood capital  risk perception  disaster insurance  willingness  Wenchuan earthquake  China  
Debris flow hazard assessment by combining numerical simulation and land utilization 期刊论文
BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 77, 期号: 1, 页码: 13-27
作者:  Wang, Jun;  Yang, Shun;  Ou, Guoqiang;  Gong, Qinghua;  Yuan, Shaoxiong
Adobe PDF(3668Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:74/5  |  提交时间:2017/02/25
Wenchuan earthquake  Debris flow  Numerical simulation  Land utilization  Hazard map  
The Evolution Characteristics of Debris Flow Disaster after Wenchuan Earthquake 会议论文
INTERPRAEVENT International Symposium 2018 in the Pacific Rim, Toyama International Conference Center, Toyama City, Toyama Prefecture, 2018-10-1~3
作者:  Guoqiang Ou;  Yoshiharu Ishikawa;  Huali Pan;  Jun Wang;  Shun Yang;  Satoshi Tsuchiya;  Yutaka Gonda;  Takashi Jitousono
Adobe PDF(677Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/01/11
Rainfall characteristics  Rainfall threshold  Evolution laws  Debris flow-prone environment  Wenchuan earthquake  
Combined effects of climate, restoration measures and slope position in change in soil chemical properties and nutrient loss across lands affected by the Wenchuan Earthquake in China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 596, 页码: 274-283
作者:  Lin, Yongming;  Deng, Haojun;  Du, Kun;  Rafay, Loretta;  Zhang, Guang-Shuai;  Li, Jian;  Chen, Can;  Wu, Chengzhen;  Lin, Han;  Yu, Wei;  Fan, Hailan;  Ge, Yonggang
Adobe PDF(1531Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:62/0  |  提交时间:2017/05/08
Wenchuan Earthquake  Different Climate Types  Treatments  Slope Positions  Soil Chemical Properties  Characteristics Of Change  
Characteristics of rainfall responsible for debris flows in Wenchuan Earthquake area 期刊论文
ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2017, 卷号: 76, 期号: 17, 页码: 596
作者:  Guo, Xiaojun;  Cui, Peng;  Marchi, Lorenzo;  Ge, Yonggang
Adobe PDF(2238Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:55/4  |  提交时间:2017/10/10
Debris Flows  Inducing Rainfall  Triggering Rainfall Intensity  Rainfall Thresholds  Wenchuan Earthquake Area  
Dynamic process analysis and hazard prediction of debris flow in eastern Qinghai-Tibet Plateau area-A case study at Ridi Gully 期刊论文
ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH, 2017, 卷号: 49, 期号: 3, 页码: 373-390
作者:  Zou, Qiang;  Zhou, Gordon G. D.;  Li, Shusong;  Ouyang, Chaojun;  Tang, Jinbo
Adobe PDF(8895Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:95/11  |  提交时间:2017/09/01
Chi-chi Earthquake  Risk-assessment  Wenchuan Earthquake  Simulation  Example  Taiwan  Models  Gis  
Spatial variation in soil, SOC, and total N redistribution on affected and non affected slope terraces due to the 8.0 Wenchuan Earthquake in 2008 by using Cs-137 technique 期刊论文
CATENA, 2017, 卷号: 155, 页码: 191-199
作者:  Su, Zhengan;  Li, Yan;  Zhang, Jianhui;  Xiong, Donghong;  Dong, Yifan;  Zhang, Su;  Zhang, Baojun;  Yang, Dan
Adobe PDF(1649Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:82/5  |  提交时间:2017/05/26
Tillage Erosion  Water Erosion  Cs-137  Soc  Total n  The Wenchuan Earthquake  
The formation of the Wulipo landslide and the resulting debris flow in Dujiangyan City, China 期刊论文
Journal of Mountain Science, 2017, 卷号: 14, 期号: 6, 页码: 1100-1112
作者:  CHEN Xing-zhang;  CUI Yi-fei
Adobe PDF(8728Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/4  |  提交时间:2017/06/21
Landslide  Debris Flow  Disaster Chain Effect  Heavy Rainfall  Geological Hazard Area  Wenchuan Earthquake  
Rainfall intensity-duration threshold and erosion competence of debris flows in four areas affected by the 2008 Wenchuan earthquake 期刊论文
GEOMORPHOLOGY, 2017, 卷号: 282, 页码: 85-95
作者:  Ma, Chao;  Wang, Yujie;  Hu, Kaiheng;  Du, Cui;  Yang, Wentao
Adobe PDF(1821Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:87/5  |  提交时间:2017/04/14
Debris Flow  Rainfall Threshold  Debris Supply  Wenchuan Earthquake