IMHE OpenIR

浏览/检索结果: 共29条,第1-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Early warning model for slope debris flow initiation 期刊论文
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 2018, 卷号: 15, 期号: 6, 页码: 1342-1353
作者:  Li, Ming-li;  Jiang, Yuan-jun;  Yang, Tao;  Huang, Qiang-bing;  Qiao, Jian-ping;  Yang, Zong-ji
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/16
Slope debris flow  Artificial rainfall model  Early warning model  Model experiment  
National Key Research and Development Program of China[2017YFD0800501] 项目
项目编号: 2017YFD0800501, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/07/16
Growth and Reproduction Characteristics of Plant's Kin Recognition in Two Different Lifestyle Species 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, 2018, 卷号: 20, 期号: 5, 页码: 951-958
作者:  Hu, Xia;  Li, Jie;  Sun, Geng;  Lei, Yanbao;  Zhong, Bo;  Zhang, Nannan;  He, Jing;  Wu, Ning
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/01
Kin recognition  Kin selection  Root allocation  Shoot characteristics  
National Key Research and Development Program of China[2016YFD0102000] 项目
项目编号: 2016YFD0102000, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/01
Effects of revegetation and precipitation gradient on soil carbon and nitrogen variations in deep profiles on the Loess Plateau of China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 626, 页码: 399-411
作者:  Tuo, Dengfeng;  Gao, Guangyao;  Chang, Ruiying;  Li, Zongshan;  Ma, Ying;  Wang, Shuai;  Wang, Cong;  Fu, Bojie
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/06/05
Soil C and N stocks  C and N interaction  Deep layer  Precipitation gradient  Vegetation restoration  
The contribution of gully erosion to total sediment production in a small watershed in Southwest China 期刊论文
PHYSICAL GEOGRAPHY, 2018, 卷号: 39, 期号: 3, 页码: 246-263
作者:  Zhang, Xiyu;  Fan, Jianrong;  Liu, Qing;  Xiong, Donghong
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/06/05
Gully erosion  sediment yield  geographical information systems  small watershed  pond  
In vitro and in vivo assessment of nanostructured porous biphasic calcium phosphate ceramics for promoting osteogenesis in an osteoporotic environment 期刊论文
RSC ADVANCES, 2018, 卷号: 8, 期号: 26, 页码: 14646-14653
作者:  Zhang, Kun;  Zhang, Jieyu;  Chen, Kelei;  Hu, Xuefeng;  Wang, Yunbing;  Yang, Xiao;  Zhang, Xingdong;  Fan, Yujiang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/06/05
Changes in soil organic and inorganic carbon stocks in deep profiles following cropland abandonment along a precipitation gradient across the Loess Plateau of China 期刊论文
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 258, 页码: 1-13
作者:  Han, Xiaoyang;  Gao, Guangyao;  Chang, Ruiying;  Li, Zongshan;  Ma, Ying;  Wang, Shuai;  Wang, Cong;  Lu, Yihe;  Fu, Bojie
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/06/05
SOC and SIC  Shallow and deep layers  Precipitation gradient  Vegetation restoration  Loess Plateau  
Response of ammonium oxidizers to the application of nitrogen fertilizer in an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau 期刊论文
APPLIED SOIL ECOLOGY, 2018, 卷号: 124, 页码: 266-274
作者:  Zhang, Nan Nan;  Sun, Geng;  Liang, Jin;  Wang, En Tao;  Shi, Chang Guang;  He, Jing;  Hu, Xia;  Zhao, Chun Zhang;  Wu, Ning
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/06/05
Ammonium oxidizer  Nitrogen supplement  Soil  Interaction  
Spatiotemporal fusion through the best linear unbiased estimator to generate fine spatial resolution NDVI time series 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, 2018, 卷号: 39, 期号: 10, 页码: 3287-3305
作者:  Yin, Gaofei;  Li, Ainong;  Jin, Huaan;  Bian, Jinhu
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/06/05
Concentration and spectroscopic characteristics of DOM in surface runoff and fracture flow in a cropland plot of a loamy soil 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 622, 页码: 385-393
作者:  Xian, Qingsong;  Li, Penghui;  Liu, Chen;  Cui, Junfang;  Guan, Zhuo;  Tang, Xiangyu
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/06/05
Soil  Dissolved organic matter  Hydrological process  EEM fluorescence  PARAFAC analysis  
National Key Research and Development Program of China[2017YFC0505104] 项目
项目编号: 2017YFC0505104, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/06/05
National Key Research and Development Program of China[2017YFB0702603] 项目
项目编号: 2017YFB0702603, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/06/05
National Key Research and Development Program of China[2017YFB0702600] 项目
项目编号: 2017YFB0702600, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/05
National Key Research and Development Program of China[2016YFC0501602] 项目
项目编号: 2016YFC0501602, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/05
National Key Research and Development Program of China[2016YFC05018023] 项目
项目编号: 2016YFC05018023, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/05
National Key Research and Development Program of China[2016YFA0600103] 项目
项目编号: 2016YFA0600103, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/05
National Key Research and Development Program of China[2017YFD0800101] 项目
项目编号: 2017YFD0800101, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/05
National Key Research and Development Program of China[2016YFD0800203] 项目
项目编号: 2016YFD0800203, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/05
National Key Research and Development Program of China[2016YFA0601000] 项目
项目编号: 2016YFA0601000, 资助机构: National Key Research and Development Program of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/05